Yhdistyksen säännöt

KAINUUN NOUTAJAT RY. SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikkaYhdistyksen nimi on Kainuun Noutajat ry. ja sen kotipaikka on Kajaani.

2 § Toiminnan tarkoitusYhdistys toimii Kainuun Kennelpiiri ry:n toiminta-alueella ja sentarkoituksena on edistää toimialueellaan puhdasrotuisten noutajienharrastusta, kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksitekemistä.

3 § KieliYhdistyksen kieli on suomi.

4 § JäsenyysYhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja KainuunKennelpiiri ry:n sekä Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n jäsen.

5 § ToimintaTarkoitustaan yhdistys toteuttaa:1. tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä järjestämälläkeskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, koiranäyttelyitä,-kokeita ja kilpailuja;2. levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestäasianharrastajien, nuorison, yleisön ja julkisen vallan keskuuteen;3. seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä ja tekemällä alankehittämistä tarkoittavia aloitteita;4. ylläpitämällä yhteyksiä 4.§:ssä mainittuihin ja muihin alan järjestöihinja kennelyhdistyksiin antamalla niille tarvittaessa lausuntoja ja muuta apuayhdistyksen toimialan puitteissa sekä5. suorittamalla yhdistyksen toimialaan kuuluvia yllä mainittuja tehtäviärotujärjestön tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen.

6 § JäsenetYhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka yhdistyksen johtokuntahakemuksesta jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosi-, perhe- taikunniajäseniä.Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö.Perhejäseneksi voidaan hyväksyä sellaisen perheen jäseniä, jonka joku muujäsen on jo vuosijäsen ja jolla on sama asunto-osoite kuin edellä mainitullajäsenellä.Alle 15-vuotiaalla perhejäsenellä ei ole äänioikeutta.Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous johtokunnan yksimielisen ehdotuksenperusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänytyhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

7 § Jäsenen eroaminenJäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisestijohtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksenpöytäkirjaan merkittäväksi ilmoittamalla siitä.Jos jäsen ei ole huhtikuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksua, katsoojohtokunta päätöksellään jäsenen erotetuksi.Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikkamuuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelylläänyhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti on vaikeuttanut yhdistyksentoimintaa, on yhdistyksen johtokunnalla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen johtokunnan yksimielinen päätös.Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä, onjohtokunnalla oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä.Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta senvaroihin.

8 § VarainhankintaYhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja,periä osallistumismaksuja erilaisista yhdistyksen toimintaan kuuluvistatilaisuuksista, periä maksuja tilaisuuksien yhteydessä järjestetyistämajoitus- ja/tai tarjoilupalveluista ja muusta yhdistyksenkannatustuotteiden myynnistä sekä saada tuloja jäsenjulkaisusta. Lisäksiyhdistys voi järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä. Yhdistys voiottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

9 § Varsinaiset kokouksetYhdistys kokoontuu vuosittain kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen1.vuosikokoukseen, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä2.syyskokoukseen, joka pidetään joulukuun loppuun mennessäKokouksen ajan ja paikan määrää yhdistyksen johtokunta.Kokouskutsu on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennenkokousta, vähintään yhdellä seuraavista tavoista: yhdistyksenjäsenjulkaisussa, kotisivuilla tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle.Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muunteknisen apuvälineen avulla. Jäsen katsotaan tässäkin tapauksessa läsnäolevaksi.Kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä, jäsenmaksunsa maksaneellayksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana. Valtakirjalla ei saa äänestää.Kaikki ne asiat, joista ei yhdistyslaki eivätkä nämä säännöt toisin määrää,ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä.Mikäli kuitenkin lippuäänestystä vaaditaan ja kannatetaan, on sitäkäytettävä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissaasioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 § VuosikokousasiatVuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:1. kokouksen avaus2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa4. hyväksytään kokouksen työjärjestys5. esitetään johtokunnan toimintakertomus, tilinpäätös jatoiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös6. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muilletilivelvollisille7. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Noutajakoirajärjestö ry:nvarsinaisiin kokouksiin. Johtokunta valitsee tarvittaessa edustajatylimääräisiin kokouksiin. 8. käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat jaaloitteet9. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisestijohtokunnalle kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta10.käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain23 §:n määräykset

11 § SyyskokousasiatSyyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:1. kokouksen avaus2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus3. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa4. hyväksytään kokouksen työjärjestys5. määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle6. esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle(kalenterivuosi)7. valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksenpuheenjohtajaksi8. valitaan varsinaiset jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle sääntöjen13 §:ää noudattaen9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.10. suoritetaan johtokunnan mahdollisesti esittämien toimikuntien tai niidenpuheenjohtajien sekä muiden toimihenkilöiden valinta lukuun ottamatta 13§:ssä mainittuja henkilöitä11. valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto – FinskaKennelklubben ry:n ja Kainuun Kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin.Johtokunta valitsee tarvittaessa edustajat ylimääräisiin kokouksiin.12. käsitellään johtokunnan kokouksen päätettäväksi esittämät asiat jaaloitteet13. käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisestijohtokunnalle kymmenen (10) päivää ennen syyskokousta14. käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain23 §:n määräykset

12 § Ylimääräiset kokouksetVarsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia.Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli johtokunta katsoo sentarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistäsitä kirjallisesti vaatii ja samalla ilmoittaen kokouksen tarkoituksen,kummassakin tapauksessa vain kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyävarten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle 60 vrk:n kuluessa asianesittämisestä.Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä jaäänivaltaisuudesta ovat voimassa samat säännöt kuin 9 §:ssä on kokouksestamainittu.

13 § JohtokuntaYhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon vuodeksi kerrallaan valittavanpuheenjohtajan lisäksi kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat kuusi(6) varsinaista jäsentä, joista kolme (3) on vuosittain erovuorossa.Ensimmäisellä kerralla valittaessa erovuoroiset ratkaistaan arpomalla.Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaakeskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muuttarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

14 § Johtokunnan päätösvaltaisuusJohtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja javähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.

15 § Johtokunnan kokoontuminenJohtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaanvarapuheenjohtajan kutsusta, joka on esitetty vähintään kolme (3) päivääennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla yhdellä seuraavista tavoista:sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla sähköisellä viestintävälineellä.Yhdistyksen johtokunta voi halutessaan kutsua toimikuntien puheenjohtajiajohtokunnan kokouksiin. Heillä on puheoikeus, muttei äänioikeutta.

16 § Johtokunnan tehtävätJohtokunnan tehtävä on näitä sääntöjä, yhdistyksen kokousten tekemiäpäätöksiä ja ohjeita noudattaen:1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta2. kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjenmukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöönkokousten päätökset3. tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille sopiviksikatsomistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi4. päättää jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta. Kunniajäsenet kutsuukuitenkin yhdistyksen kokous5. edustaa yhdistystä ja sen kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta

17 § ToimikunnatJohtokunnan avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntiavalmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä.Syyskokous valitsee toimikunnat tai vain niiden puheenjohtajat, jolloinpuheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet johtokunnan hyväksyttäviksi.Toimikunnan tulee noudattaa varsinaisten kokousten ja johtokunnan niilleantamia ohjeita.

18 § Nimen kirjoitusYhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja taivarapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

19 § Lippu, viiri ja merkitYhdistyksen jäsen- ja kunniamerkkien, viirien sekä lippujen säännöistäpäättää yhdistyksen kokous. Mitaleista ja muista palkinnoista sekä niistäkoskevista säännöistä voi kuitenkin päättää yhdistyksen johtokunta.

20 § Talouden tarkastaminenYhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jotkavalitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan.Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus onannettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennenvuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsajohtokunnalle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

21 § JäsenmaksutJäsenmaksu, jonka yhdistyksen syyskokous määrää, on maksettava helmikuunloppuun mennessä. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen onsuoritettava liittymismaksu. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksusta.

22 § Sääntöjen muutoksetMuutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen johtokunnallevähintään kaksi (2) kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaankäsiteltäväksi. Johtokunnan on esitettävä se lausunnollaan varustettunayhdistyksen seuraavalle kokoukselle tai mahdolliselle ylimääräisellekokoukselle. Muutosehdotusta, jotta se tulisi hyväksytyksi, tulee kannattaa2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutoksille on saatava SuomenNoutajakoirajärjestö ry:n hallituksen lausunto.

23 § Yhdistyksen purkaminenYhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa, vähintään kahdenkuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessäkokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja päätöstä on kannatettavavähintään 3/4 annetuista äänistä.Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiäedistävälle rekisteröidylle yhdistykselle viimeisen kokouksen tekemänpäätöksen mukaisesti.

24 § Muuten noudatettakoon, mitä yhdistyslaissa säädetään.